triptoptips.com
Contact

Nota prawna

Aby zachować zgodność z artykułem 10 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, informujemy użytkowników o naszych danych:

Dane witryny

Cel strony

Publikacja informacji o Minorce o znaczeniu turystycznym.

Akceptacja warunków

Każdy, kto uzyskuje dostęp do tej witryny, przyjmuje rolę użytkownika i w pełni i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w tej informacji prawnej.

Zmiany w informacji prawnej

Webmaster zastrzega sobie prawo do zmiany tej informacji prawnej lub dowolnej strony witryny bez obowiązku informowania użytkowników.

Bezpłatne i rejestracja

Usługa informacyjna o miejscach, firmach i usługach turystycznych, które pojawiają się na tej stronie jest bezpłatna dla użytkowników, którzy wchodzą w poszukiwaniu tego typu informacji i nie ma obowiązku rejestracji.

Odpowiedzialność

Pomimo pracy z obsesją oferowania najlepszych treści, w najlepszych warunkach iz najwyższym możliwym stopniem prawdziwości, webmaster nie ponosi odpowiedzialności za błędy programistyczne, niedokładne informacje lub niedostępność zawartości tej strony internetowej. Dlatego webmaster nie udziela żadnej gwarancji ani nie jest odpowiedzialny w żadnym przypadku za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z braku dostępności, utrzymania i skutecznego działania strony internetowej lub jej usług i treści.

Ze strony internetowej możesz zostać przekierowany do treści sponsorowanych lub linków stowarzyszonych i/lub stron internetowych osób trzecich. Wśród udostępnionych linków istnieje możliwość informowania lub odwoływania się do produktów i/lub usług osób trzecich. Biorąc pod uwagę, że z poziomu sieci nie możemy kontrolować treści wprowadzanych przez osoby trzecie, webmaster nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te treści, ani nie gwarantuje doświadczenia, integralności ani jakości swoich produktów.

W tym sensie wszelkie stosunki umowne lub pozaumowne, które użytkownik sformalizuje z tymi stronami trzecimi, podmiotami stowarzyszonymi lub reklamodawcami, będą ważne wyłącznie między użytkownikiem a reklamodawcą, a webmaster nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty, które mogą być spowodowane świadczeniem usług i/lub stosunkami umownymi lub pozaumownymi między użytkownikiem a reklamodawcami lub stronami trzecimi, z którymi skontaktowano się za pośrednictwem tej witryny, ponieważ webmaster działa wyłącznie jako pośrednik lub medium reklamowe.

Własność intelektualna

Strona internetowa, jej oprogramowanie, obrazy, teksty i inne elementy niezbędne do jej funkcjonowania są własnością webmastera lub posiadają licencję lub wyraźne upoważnienie autorów. Cała zawartość strony internetowej jest należycie chroniona przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej.

Całkowite lub częściowe powielanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub publiczne przekazywanie wymagają uprzedniej pisemnej zgody webmastera. Każde użycie, które nie zostało wcześniej autoryzowane przez webmastera, będzie uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Projekty, logo, teksty i/lub grafiki, które nie są własnością webmastera i które mogą pojawić się w witrynie, należą do ich odpowiednich właścicieli, a webmaster uzyskał od nich wyraźną i uprzednią zgodę.

Język

Językiem mającym zastosowanie do niniejszej informacji prawnej jest język hiszpański. Dlatego w przypadku jakichkolwiek sprzeczności w którejkolwiek z wersji dostarczonych w innych językach, wersja hiszpańska będzie miała pierwszeństwo.

Jurysdykcja

Sądy i trybunały Balearów będą organami właściwymi do rozwiązywania ewentualnych konfliktów.